Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti spoločnosti Pán Tymián, s.r.o. a jej zákazníkov pri reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka (§612-627), Obchodného zákonníka (§411-441), § 18, § 18a a iných súvisiacich ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť Pán Tymián, s.r.o., so sídlom Andreja Kubinu 6937/17, 917 01 Trnava, IČO: 53778103, DIČ: 2121491185, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 49176/T (ďalej len „predávajúci“) vydáva tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje spôsob reklamácie spotrebiteľa a postup pri riešení reklamácie a spôsob vykonania nápravy.  Týka sa tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej stránky www.shoppantymian.sk.


Pri predaji tovaru zodpovedá predávajúci za to, že tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma predaný tovar pri prevzatí alebo ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe alebo dobe spotreby. Za vady nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používaniu, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, pokiaľ je vyznačená na obale, pričom lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom.

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť zo strany zákazníka splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:

 • je predložená kópia daňového dokladu o zaplatení (príjmový pokladničný doklad, faktúra)
 • pri reklamácii je nevyhnutné doručiť tovar v primeranom obale, je potrebné priložiť list s aktuálnym dátumom, v ktorom zákazník uvedie nedostatky a vady na tovare
 • Kupujúci pri svojej reklamácii uvedie druh tovaru, dátum zakúpenia tovaru, rozsah vady a cenu tovaru.
 • reklamácia sa nevzťahuje na: prirodzené starnutie výrobku, poškodenie neodbornou manipuláciou alebo mimoriadnou záťažou, výrobok používaný v rozpore s návodom na používanie.

Reklamáciu vybaví predávajúci podľa možnosti bezodkladne, a to výmenou za iný, bezchybný tovar. V prípade, ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí vybavenie reklamácie podľa dohody do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie v zložitých prípadoch, avšak najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie výrobku alebo vráti kupujúcemu peniaze.

Pre tovary nepotravinového charakteru je možné vybavenie reklamácie jej zamietnutím v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“); bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci vyžadovať od kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 • V prípade, že pri oprave bude zistená skutočnosť, že vada tovaru vznikla okolnosťou vylúčenou zo záručných opráv alebo sa vada tovaru nezistí, náklady spojené s odstránením vady na základe dohody s účastníkom budú fakturované zákazníkovi a reklamovaný tovar bude vrátený zákazníkovi na náklady zákazníka.

Nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady na tovare podľa ust. Občianskeho zákonníka:

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
 • Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má kupujúci počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách (v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci predložil písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 • Pokiaľ je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy podnikateľ (pričom sa má za to, že ak kupujúci pri objednávke tovaru uviedol svoje IČO, nakupuje ako podnikateľ) zodpovednosť predávajúceho za vady a nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady predávajúceho sa riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Lehota na vybavenie reklamácie

O spôsobe vybavenia reklamácie, ak nejde o spotrebiteľa, rozhodne predávajúci najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia zo strany kupujúceho a o výsledku bude predávajúci písomne vyrozumený. Pri uplatnení reklamácie vyplývajúcej zo spotrebiteľských kúpnych zmlúv predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a ak to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol kupujúci tovar využiť z dôvodu, za ktorý nesie zodpovednosť predávajúci.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie zo spotrebiteľských kúpnych zmlúv sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak nejde o vybavenie reklamácie zo spotrebiteľských kúpnych zmlúv, lehota na vybavenie reklamácie je najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Miesto reklamácie

Reklamácia sa vybavuje na adrese: Pán Tymián, s.r.o., Andreja Kubinu 6937/17, 917 01 Trnava, IČO: 53778103,  tel.: +421 951 390 095, e-mail: ahoj@shoppantymian.sk

Orgán dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.9.2021 a je zverejnený na webovej stránke predávajúceho www.shoppantymian.sk